Bài 9 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)

  Bài 9 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. Ti thể: 1. Cấu trúc: – Có 2 lớp màng bao bọc: màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp lại tạo thành các mào, trên đó chứa nhiều loại enzim tham gia vào quá trình […]

Read More

Bài 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO

  Bài 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO   1. Khái niệm hô hấp tế bào – Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong đó, các phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO2 và […]

Read More

B14. Dấu của tam thức bậc hai

BÀI 14. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT II. BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:    Bài 2. Tìm m để các phương trình sau: i) có nghiệm                    ii) vô nghiệm   a. (m – 5)x2 – 4mx + m – 2 = 0               b. […]

Read More

Bài 11 – VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

  Bài 11 – VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA Câu 1. Thế nào là vận chuyển thụ động? Câu 2. Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động. Câu 3. Tại sao muốn giữa […]

Read More

Bài 9 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)

  Bài 9 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA Câu 1. Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp. Câu 2. Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể. Câu 3. Nêu cấu trúc và chức […]

Read More

Bài 26 – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

  Bài 26 – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA Câu 1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Câu 2. Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm. […]

Read More