Bài 11 – VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

  Bài 11 – VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 1. Khái niệm: Là phương thức vận chuyển các chất mà không tiêu tốn năng lượng. 2. Cơ sở khoa học: Dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất […]

Read More

Bài 8 – TẾ BÀO NHÂN THỰC

  Bài 8 – TẾ BÀO NHÂN THỰC PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. Đặc điểm chung của tế bào nhân thực – Có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ – Có thành tế bào bằng Xenlulôzơ (Ở tế bào thực vật), hoặc kitin (ở tế bào nấm) hoặc có […]

Read More

Bài 7 – TẾ BÀO NHÂN SƠ

  Bài 7 – TẾ BÀO NHÂN SƠ PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ. 1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi. a. Thành tế bào: – Thành tế bào là Peptiđôglican – Vai trò: Quy định hình dạng tế bào b. Màng sinh […]

Read More

BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

  BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Virut không có cấu tạo tế bào nên người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản. I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Chu trình nhân lên của virut […]

Read More

Bài 25: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

  Bài 25: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG 1. Khái niệm sinh trưởng của quần thể vi sinh vật: Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào của quần thể. 2. Thời gian […]

Read More

Bài 26 – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

  Bài 26 – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ 1. Phân đôi a. Khái niệm: Phân đôi là hình thức sinh sản mà từ 1 tế bào mẹ tách thành 2 tế bào con. b. Đối tượng: […]

Read More

Bài 5 – PRÔTÊIN

  Bài 5 – PRÔTÊIN PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN. 1. Thành phần hoá học. – Prôtêin là chất hữu cơ, có cấu trúc đa phân được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin – Có 20 loại axit amin – Số lượng, thành phần […]

Read More

Bài 19 – GIẢM PHÂN

  Bài 19 – GIẢM PHÂN PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN 1. Giảm phân 1: Gồm kì trung gian và 4 kì phân bào chính thức a. Kì trung gian 1: – ADN và NST nhân đôi – NST nhân đôi thành NST kép gồm […]

Read More