Bài 9 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

Câu 2. Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

Câu 3. Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm

Câu 4. Nêu các chức năng của không bào.

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. So sánh không bào ở tế bào động vật và tế bào thực vật về cấu tạo và chức năng?

Câu 2. Một nhà khoa học đã nghiền nát một mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm và thu được một số bào quan: các bào quan này có khả năng hấp thụ CO2 và giải phóng O2. Bào quan đó là gì? Em hãy mô tả cấu trúc bào quan đó.

Câu 3. Trình bày những chức năng của ti thể trong tế bào? Căn cứ vào đâu mà thuyết cộng sinh cho rằng: Sự có mặt của ti thể trong tế bào nhân chuẩn là kết quả cộng sinh của một dạng vi khuẩn hiếu khí với tế bào?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *