Bài 26 – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Câu 2. Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Câu 3. Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt hộp để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Vi khuẩn có thể hình thành những loại bào tử nào? Cho biết đặc điểm của các loại bào tử đó.

Câu 2. Nội bào tử có phải là hình thức sinh sản của vi khuẩn không? Nội bào tử xuất hiện khi nào? Vai trò nào của nội bào tử giúp chúng đảm nhiệm được các chức năng đó?

Câu 3. Ở vi khuẩn loại bào tử nào không giữ chức năng sinh sản? Nêu sự hình thành bào tử này.

Câu 4. Kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng là gì? Cùng là kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng, sự quang hợp ở vi khuẩn lam và vi khuẩn lưu huỳnh màu tía có điểm khác biệt nào?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *