BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

  BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài II. SINH SẢN VÔ TÍNH […]

Read More

BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ? – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không […]

Read More

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT

  BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM – Là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới […]

Read More

BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ? – Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản trong đó có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo […]

Read More

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÂY XANH

  BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÂY XANH PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT: 1. Quang hợp : – Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp […]

Read More

BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

  BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ? Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống , gồm 3 quá trình liên quan đến nhau: sinh trưởng, phân hoá […]

Read More

BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG

  BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG – Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định. – Hướng động dương là sinh trưởng hướng […]

Read More

BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

  BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM – Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây Đặc điểm của hoocmon thực vật:  + […]

Read More