BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. KHÁI NIỆM

Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây

Đặc điểm của hoocmon thực vật:

 + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. Trong cây hoocmon được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

 + Chỉ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

 + Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmon ở động vật bậc cao

II. HOOCMON KÍCH THÍCH

  1. Auxin (Axit Indol Axetic – AIA)

Nguồn gốc: sinh ra ở đỉnh thân và cành. Auxin có nhiều trong các cơ quan đang sinh trưởng mạnh: hạt đang nẩy mầm, lá đang sinh trưởng, …

Tác động:

  + Ở mức tế bào: AIA kích thích sinh trưởng, nguyên phân của tế bào

  + Ở mức cơ thể: AIA tham gia vào các hoạt động như: ứng động, hướng động, nẩy mầm, nẩy chồi, ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thể đỉnh

Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo được sử dụng làm chất kích thích trong nông nghiệp.

Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nên được tích lũy trong nông phẩm gây độc hại cho người và động vật. Do đó không nên dùng nó đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn

   2. Giberelin – GA

Nguồn gốc: Sinh ra chủ yếu ở lá và rễ. GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nẩy mầm, trong hạt, quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.

Tác động:

    + Ở mức tế bào: GA kích thích tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng của tế bào

    + Ở mức cơ thể: GA kích thích sự nẩy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột

    3. Xitokinin

Là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào

Tác động:

  + Ở mức tế bào: kích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào

  + Ở mức cơ thể: hoạt hóa sự phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin

II. HOOCMON ỨC CHẾ

 1. Êtilen

Nguồn gốc: được sinh ra từ hầu hết các phần khác nhau của hầu hết các thực vật. Êtilen cũng sinh ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương, bị tác động của cá điều kiện bất lợi, quả đang chín…

Tác động: Êtilen thúc quả nhanh chín, rụng lá.

  2. Axit abxixic – AAB

Nguồn gốc: AAB sinh ra trong lục lạp của lá, chóp rễ và tích lũy ở các cơ quan đang hóa già.

Tác động: liên quan đến sự chín, ngủ của hạt, đóng mở khí khổng

III. TƯƠNG QUAN HOOCMON THỰC VẬT

Tương quan giữa hoocmon kích thích và hoocmon ức chế

Tương quan nồng độ AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.

Tương quan giữa các hoocmon kích thích với nhau

Tương quan giữa Auxin/Xitokinin điều tiết sự phát triển của mô trong nuôi cấy mô thực vật

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *