BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản trong đó có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

II. QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

1. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng

Một tế bào sinh trứng giảm phân tạo thành 1 trứng (n) và 3 thể cực (n)

Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo thành 4 tinh trùng

 2. Giai đoạn thụ tinh

1 trứng (n) + 1 tinh trùng (n) à hợp tử (2n) à cơ thể mới

III. CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH

 1. Thụ tinh ngoài

Là hình thức thụ tinh trong đó tinh trùng gặp trứng và thụ tinh bên ngoài cơ thể con cái. Con cái đẻ trứng vào môi trường nước, con đực xuất tinh dịch lên trứng để thụ tinh

  2. Thụ tinh trong

Là hình thức thụ tinh, trong đó trứng gặp tinh trùng và thụ tinh trong cơ quan sinh dục của con cái

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *