BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ?

Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng

Sinh sản vô tính chủ yếu dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra các cá thể mới. Các cá thể mới giống nhau và giống cá thể gốc.

II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

1. Phân đôi

Xảy ra ở động vật đơn bào và giun dẹp

2. Nảy chồi

Xảy ra ở bọt biển và ruộng khoang

3. Phân mảnh

Xảy ra ở bọt biển, giun dẹp

4. Trinh sinh

Là hình thức sinh sản, trong đó, tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có bộ NST đơn bội

Trinh sinh thường gặp ở các loài chân đốt như: ong, kiến, rệp. Một vài loài cá, lưỡng cư, bò sát cũng có hiện tượng trinh sinh.

So sánh các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

Phân đôi

Nảy chồi

Phân mảnh

Trinh sản

Khác nhau

Dựa trên sự phân chia đơn giản của tế bào chất và nhân

Dựa trên sự nguyên phân nhiều lần, tạo thành chồi con trên cơ thể mẹ à cá thể mới

Từ những mãnh vụn của cơ thể, qua nguyên phân tạo ra cơ thể mới

Trứng không thụ tinh (n) nguyên phân nhiều lần à cá thể mới

Giống nhau

             Không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ NST giống cá thể mẹ.

             Các hình thức sinh sản vô tính đều dựa trên nguyên phân để tạo ra thế hệ mới

III. ỨNG DỤNG

  1. Nuôi mô sống

Là tách mô từ cơ thể động vật, nuôi trong môi trường có đủ chất dinh dưỡng, vô trùng và nhiệt độ thích hợp giúp cho mô đó tồn tại và phát triển.

Ứng dụng: nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da.

  2. Nhân bản vô tính

Là chuyển một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào đó phát triển thành một phôi. Phôi này tiếp tục phát triển thành một cơ thể mới.

Ví dụ: cừu Dolly, một số loài động vật như chuột, lợn, bò chó…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *