BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

  1. Sinh sản vô tính là gì?

Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống mẹ

   2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

Nội dung so sánh

Sinh sản bào tử

Sinh sản sinh dưỡng

Loài đại diện

Rêu, dương xỉ …

Khoai tây, khoai lang, cỏ tranh, thuốc bỏng …

Nguồn gốc cây con

Phát triển từ bào tử

Phát triển từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ (rễ, thân, lá)

Số lượng cá thể được tạo ra

Nhiều

Ít

Biểu hiện của quá trình

Bào tử thể à túi bào tử à bào tử à cá thể mới

Có sự xen kẽ thế hệ giao tử thể và bào tử thể

Một cơ quan sinh dưỡng à nẩy chồi à cá thể mới

Không có sự xen kẽ thế hệ

Phát tán

Phát tán rộng, nhờ gió, nước và động vật

Không phát tán rộng

     3. Phương pháp nhân giống vô tính

a. Ghép chồi và ghép cành

b. Chiết cành và giâm cành

c. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

Lấy các tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật (củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi…)

Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con

Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng

Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào

* Ý nghĩa

Đảm bảo được tính trạng di truyền mong muốn

Đạt hiệu quả cao về số lượng và chất lượng cây giống

      4. Vai trò của sinh sản vô tính

* Đối với đời sống thực vật

Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài

* Đối với con người

Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *