BÀI 2.  VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Câu 1 : Một
vật có khối lượng m = 400g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng
kể, độ cứng k = 40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả
nhẹ, vật dao động điều hoax.Chọn gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng
xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động
của vật là:

Câu 2: Một
con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250g. Chọn
trục tọa độ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại VTCB,
kéo vật xuống dưới vị trí lò xo dãn 6,5cm thả nhẹ vật dao động điều hòa
với năng lượng là 80mJ. Lấy gốc thời gian lúc thả, g = 10m/s2. Phương trình dao động của vật có biểu thức nào sau đây?


Câu 3:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với chu kỳ T = 1s.
Chọn trục toạ độ thẳng đứng hướng xuống, gốc toạ độ ở vị trí cân bằng.
Sau khi vật bắt đầu dao động được 2,5s, thì nó đi qua vị trí x = -5cm theo chiều âm với tốc độ 10
p cm/s. Vậy phương trình dao động của vật là:


Câu 4. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s. Khi vật cách vị trí cân bằng  . Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là:


Câu 5. Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc  v = 20 cm/s và gia tốc cực đại của vật là a = 2m/s2. Chọn t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ, phương trình dao động của vật là

Câu 6.
Khi treo quả cầu m vào 1 lò xo thì nó giãn ra 25 cm. Từ vị trí cân bằng
kéo quả cầu xuống theo phương thẳng đứng 20 cm rồi buông nhẹ. Chọn t0 = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương hướng xuống, lấy
g = 10 m/s2 .Phương trình dao động của vật có dạng:


Câu 7. 
Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật m = 250g lò xo K  = 100 N/m. Kéo
vật xuống  dưới cho lò xo dản 7,5 cm rồi buông nhẹ.  Chọn trục Ox thẳng
đứng, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, t0 = 0 lúc thả vật. Lấy g = 10 m/s2. Phương trình dao động là :


Câu 8.
Một vật dao động điều hòa theo phương ngang trên đoạn thẳng dài 2a với
chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí   
theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:


Câu 9. Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100N/m .khối lượng của vật
m = 1 kg . Kéo vật khỏi vị trí cân bằng x = +3cm , và truyền cho vật vận
tốc v = 30cm/s, ngược chiều dương, chọn t = 0 là lúc vật bắt đầu chuyển
động. Phương trình dao động của vật là:


Câu 10 . Cho
hai dao động điều hòa cừng phương, cùng chu kì T = 2s. Dao động thứ
nhất có li độ ở thời điểm ban đầu (t = 0) bằng biên độ dao động và bằng
2cm. Dao động thứ hai có biên độ bằng
cm, ở hai điểm ban đầu li độ bằng 0 và vận tốc có giá trị âm. Viết phương trình dao động của hai dao động đã cho.


Câu 11. Cơ năng của một vật dao động điều hòa là W=3.10-4J, hợp lực cực đại tác dụng lên vật là Fm = 3.10-2N. Chu kỳ dao động là T=1s, pha ban đầu của dao động là . Phương trình dao động của vật là:


Câu  12  Con
lắc lò xo dao động điều hoà với tần số góc 10 rad/s. Lúc t = 0, hòn bi
của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4cm với vận tốc v = -40cm/s.
Phương trình dao động có biểu thức nào sau đây?


Câu 13. một
con lắc lò xo nằm ngang, từ VTCB kéo vật để lò xo giãn 10cm rồi thả nhẹ
để vật dao động điều, biết rằng trong thời gian 5s vật thực hiện được
10 dao động.Chọn gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều
dương. Phương trình dao động của vật là     


Câu 14.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo 1
vật m. Kéo vât xuống khỏi vị trí cân bằng một đoạn 3cm rồi thả không vận
tốc đầu, vật dao động điều hoà với tần số 5Hz .Với gốc thời gian là lúc
thả, chiều dương hướng lên, phương trình dao động của vật là:


Câu 15 : Một
con lắc lò xo dao động điều hoà. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 60cm/s.
Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí 
 theo chiều âm và tại đó động năng bằng thế năng. Phương trình dao động của vật có dạng


Câu 16 : Một vật dao động điều hoà với tàn số góc . Tại thời điểm t = 0 vật có li độ x = 2 cm và có vận tốc . Phương trình dao động của vật là


Câu 17:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 400g, k = 40N/m. Đưa vật đến
vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân
bằng, chiều dương hướng xuông, gốc thời gian lúc thả vật thì phương
trình dao động của vật là (lấy g = 10m/s2)


Câu 18:
Treo vật m vào lò xo thì nó dãn ra 25 cm.Từ vị trí cân bằng, kéo vật
xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 20 cm rồi buông nhẹ. Chọn gốc toạ
độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc thả
vật. Phương trình chuyển động của vật là


Câu 19.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có m = 400g, độ cứng của lò xo K = 100N/m. Lấy g = 10m/s2, . Kéo vật xuống dưới VTCB 2cm rồi truyền cho vật vận tốc , hướng lên. Chọn gốc O ở VTCB, Ox hướng xuống, t = 0 khi truyền vận tốc. Phương trình dao động của vật là


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *