Chương V: ĐẠI
CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Bài 1: VỊ
TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
BÀI TẬP CƠ
BẢN

 Kiến thức cần nhớ:

 A. Trong 110 nguyên tố hóa học đã biết có đến
90 nguyên tố là kim loại:

         
– Nhóm IA ( kim loại kiềm, ngoại trừ hidro).

         
– Nhóm IIA : kim loại kiềm thổ.

         
– Nhóm IIIA (trừ Bo).

         
– Một phần của nhóm IVA, VA, VIA.

         
– Các nhóm B Từ IB đến VIIIB.

         
– Họ lantan và họ actini.

Bài tập 1

Câu 1. Mạng tinh thể kim loại gồm có:
            
A.            Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.
            
B.            Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.
            C.            Nguyên tử kim loại và các electron độc thân.
            
D.            Ion kim loại và các electron độc thân.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất trong tất cả kim loại :
       A. Bạc.                             B. Vàng.                      C.  Nhôm.                          D. Đồng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Kim loại nào sau đây dễ dác mỏng nhất (tính dẻo tốt nhất)
    
     A. Bạc.                             B. Đồng.                                C. Vàng.                           D. Nhôm.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong các kim loại.
           A. Crom.                            B. Vonfram.                         C. Sắt.                         D. Đồng. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Hai kim loại mềm nhất và cố độ nóng chảy cao nhất theo thứ tự là:
        A.
Liti và Fe.                  B. K  và vonfram.                     C . Cs và Cr.                 D. Na và Au.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Cho cấu hình electron  1s2 2s2 2p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên:
        
A. K+, Cl ,Ar.              B. L+ Be, Ne.                   C. Na+, Cl, Ar.                    D. Na+, F, Ne.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 7

Câu 7. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là :
   
      A. F.                             B. NA.                                C. K.                                  D. Cl.  


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *