Bài 2: VẬT LIỆU
POLIME

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu chung về các vật
liệu của polime và ứng dụngtrong cuộc sống

       –         
Chất dẻo.

       –         
Tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.

       –         
Cao su thiên nhiên và cao su
tổng hợp.

       –         
Keo dán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *