BÀI 5. VẬN TỐC TRUNG BÌNH VÀ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

Câu 1. Một chất điểm đang dao động với phương trình: . Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động

A.1,2m/s                                 B. 2m/s                              C. 0m/s                                D. 2m/s

Câu 2. Một vật dao động điều hoà theo phương trình . Vận tốc trung bình của vật khi đi từ VTCB đến vị trí có li độ 3cm là

A.3,2m/s                                  B.1,8m/s                         C.3,6m/s                            D.2,4m/s

Câu 3. Một vật dao động điều hoà theo phương trình   . Tốc độ trung bình của vật sau khoảng thời gian  kể từ khi bắt đầu dao động là:

A. 52.27cm/s                            B. 50,71cm/s                    C. 50.28cm/s                         D. 54.31cm/s.

Câu 4. Một
vật dao động điều hoà giữa hai điểm M,N cách nhau 10cm.Mỗi giây vật
thực hiện được 2 dao động toàn phần .Độ lớn của vận tốc lúc vật đi qua
trung điểm của MN là:

A. 125,6cm/s                             B. 15,7cm/s                      C. 5cm/s                           D. 62,8cm/s

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí , chất điểm có tốc độ trung bình là


Câu 6. Một chất điểm dao động điều hoà doc theo trục Ox. Phương trình dao động là:. Quãng đường, tốc độ trung bình vật đi trong khoảng thời gian tù t1 = 1s đến t2 = 2,5s là

A. 60 cm; 40 cm/s.                                                                 B.  40cm; 40cm/s.

C. 30 cm; 90cm/s.                                                                 D. 50 cm; 90cm/s.

Câu 7. Chọn gốc toạ độ taị VTCB của vật dao động điều hoà theo phương trình: .Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian t1 = 0,5 s đến thời điểm t2 = 6 s là :

A. 34,8 cm/s.                                  B. 38,4 m/s.                      C. 33,8 cm/s.                       D.38,8 cm/s.

Câu 8. Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: . Tìm tốc độ trung bình của M trong 1 chu kỳ dao động

A. 50m/s                                        B. 50cm/s                        C. 5m/s                            D. 5cm/s

Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình . Tốc độ trung bình của vật trong 1/2 chu kì đầu là


Câu 10. Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy . Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là       

A. 20 cm/s                                     B. 10 cm/s                        C. 0.                                   D. 15 cm/s.

Câu 11. Một
chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s.
Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong
khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3
lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là

A. 26,12 cm/s.                                  B. 21,96 cm/s.                  C.7,32 cm/s.                  D.14,64 cm/s.

Câu 12. Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2,
quả nặng ở phía dưới điểm treo. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, thì lò
xo dãn 4cm. Khi cho nó dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 5cm,
thì tốc độ trung bình của con lắc trong 1 chu kì là: 

A. 50,33cm/s                                    B. 25,16cm/s                      C. 12,58cm/s                  D. 3,16m/s

Câu 13. Một vật dao động điều hòa giữa 2 vị trí biên cách nhau 6 cm. trong khoảng thời gian 6s, vật  thực hiện được 8 dao động toàn phần. Tính vận tốc trung bình của vật trong một chu kì( vTB)

A. vTB = 16 cm/s                                                                       B. vTB = 18 cm/s  

C. vTB = 15 cm/s                                                                      D. vTB = 12 cm/s

Câu 14. Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm  B và B’ cho ,
trong thời gian 3,6 s vật thực hiện được 6 dao động toàn phần.Tính vận
tốc cực đại và vận tốc trung bình trong một chu kì dao động.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *