LỊCH SỬ 12

BÀI 27. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 – 2000

I. CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ  DÂN TỘC

1. Giai đoạn 1919 – 1930: từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất  đến khi Đảng ra đới năm 1930.

       Sau chiến tranh thế giới I, Pháp làm chuyển biến  kinh tế – xã hội Việt Nam, tạo điều kiện  cho phong trào yêu nước tiếp thu  luồng tư tưởng cách mạng vô sản.

       Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đã làm chuyển biến  phong trào yêu nước chống Pháp

       Ba tổ chức Công sản VN ra đời.

       ĐCS VN ra đời 3/2/30 chấm dứt sự  khủng hoảng về đường lối lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.


2. Giai đoạn 1930 – 1945: từ sau khi Đảng Cộng sản VN ra đời  đến 2/9/1945.

       Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và “khủng bố trắng“ của Pháp  đã làm  bùng nổ phong trào cách mạng  dưới sự lãnh đạo của Đảng

       Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 –1931. Vận động dân chủ 1936 –1939

       Cách mạng tháng Tám 1945  thắng lợi  là kết quả  của quá trình tập dợt trong 10 năm từ  khi Đảng ra đời.

3. Giai đoạn 1945 – 1954: từ sau cách mạng tháng Tám  năm 1945 đến ngày 21/7/1954.

       Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập,nước ta gặp muôn vàn khó  khăn.

       Cuộc kháng chiến chống Pháp  (1945-1954) tiến hành  trong điều kiện  đã độc lập và có chính quyền ; kháng chiến  chống Pháp xâm lược.

       Chiến thắng lịch sử Điện biên phủ 1954, Pháp rút  khỏi nước ta

4. Giai đoạn 1954 – 1975: từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến  chống Pháp  năm 1954 đến ngày 30-4-1975.

       Nhiệm vụ cách mạng từng miền và  nhiệm vụ chung  của cả nước là “Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

       Miền Nam  đấu tranh chính trị phát triển lên  “Đồng khởi”, rồi chiến tranh  giải phóng.

       Đánh  bại  chiến lược thống trị và xâm lược  thực dân mới của  Mỹ: đánh bại chiến lược “Chiến tranh đơn phương”; “Chiến tranh đặc biệt”; “Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa  chiến tranh”

       Hiệp định Pari kí kết tạo điều kiện thắng lợi cho ta tiến tới thắng lợi lịch sử 1975.

       Miền Bắc: quá độ  lên chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, làm nghĩa vụ hậu phương cho miền Nam.

5/ Giai đoạn 1975 – 2000:  từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 đến năm 2000.

       Cách mạng Việt nam chuyển sang thời kỳ Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

       Trong 10 năm đầu (1976-1986)  đi lên chủ nghĩa xã hội, bên  cạnh thành tựu và ưu điểm, cách mạng nước ta  gặp không ít khó  khăn, yếu kém, sai lầm,khuyết điểm  đòi hỏi phải đổi mới.

       Từ Đại Hội VI (12-1986) của Đảng, nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy m ạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên.

       Đến 2000, đã thực hiện được  ba kế hoạch Nhà nước 5 năm.

       Công cuộc đổi mới đã giành thắng lợi, từng bước đưa đất nước ta  lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định  đường lối đổi mới của Đảng  là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.

II. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

* Nguyên  nhân thắng lợi

       Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, chiến đấu  kiên cường, dũng cảm vì độc lập tự do.

       Đảng ta đứng đầu là Bác Hồ, lãnh đạo cách mạng với đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập,tự chủ, Đảng lãnh đạo  là nhân tố quyết định nhất

* Bài học kinh nghiệm

       Nắm vững ngọn cờ   độc lập  dân tộc  và chủ nghĩa xã hội.

       Sự nghiệp cách mạng là của  nhân dân, do dân và vì dân, nhân dân là người  làm nên thắng lợi lịch sử.

       Không ngừng củng cố, tăng  cường đoàn kết.

       Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

       Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng  là nhân tố hàng đầu  bảo đảm thắng  lợi  của cách mạng Việt Nam

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *