BÀI 3.  TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Câu 1 Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5 Hz và biên độ dao động là 4cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = -2cm đến vị trí có li độ x2 = +2cm là :

A. 1/30 s.                              B. 1/20 s.                                 C. 1/60 s.                             D. 1/15 s.

Câu 2.  Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình . Chất điểm đi qua vị trí có li độ  lần thứ hai kể từ lúc bắt đầu dao động vào thời điểm:

Câu 3. Một
con lắc lò xo dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 10 cm với chu
kì dao động 2 s. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng
đến vị trí có li độ 5 cm là

A. 1 s                                     B. 0,5 s                                          C. 2 s                                   D. 0,25 s

Câu 4 : Một vật dao động điêug hoà với phương trình . Trong khoảng thời gian 1/60s đầu tiên, vật đi từ vị trí x= 0 đến vị trí  theo chiều dương và tại thời điểm cách VTCB 2cm. vật có vận tốc  . Biên độ và tần số góc của dao động thỏa mãn các giá trị nào sau đây:


Câu 5.Một vật dao động điều hòa với biểu thức ly độ  , trong đó x tính bằng cm và t giây. Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí  theo chiều âm của trục tọa độ ?


Câu 6 .Một con lắc lò xo  gồm vật có m = 500 g, lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động thẳng đứng với biên độ 12 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì là:

A. 0,12s.                                      B. 0,628s.                                         C. 0,508s.                         D. 0,314s.

Câu 7. Dao động có ph­ơng trình (cm), nó phảI mất bao lõu để đi từ vị trí biên về li độ x1=4(cm) h­ướng ng­ợc chiều d­ương của trục toạ dộ:

A. 0,5 (s)                                  B. 1/3 (s)                                C. 1/6 (s)                           D. Kết quả khác

Câu 8.Một
lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu
dưới treo vật có khối lượng m =100g, lò xo có độ cứng k=25N/m. Kéo vật
rời khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới một
đoạn bằng 2cm rồi truyền cho vật một vận tốc  
cm/s
theo phương thẳng đứng, chiều hướng lên. Chọn gốc thời gian là lúc
truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng
xuống.
. Xác định thời điểm lức vật đi qua vị trí mà lò xo bị giãn 2cm lần đầu tiên.

A.t=10,3 ms                              B. t=33,6 ms                            C. t = 66,7 ms                      D. t =76,8 ms

Câu 9.
Một lò xo đ­ợc treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo đ­ợc giữ cố định,
đầu d­ới treo vật có khối l­ợng m =100g, lò xo có độ cứng k=25N/m. Kéo
vật rời khỏi vị trí cân bằng theo ph­ơng thẳng đứng h­ớng xuống d­ới một
đoạn bằng 2cm rồi truyền cho vật một vận tốc 10
p
cm/s theo ph­ơng thẳng đứng, chiều hướng xuống. Chọn gốc thời gian là
lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân bằng, chiều dương
h­ướng xuống. Cho g = 10m/s2 ;
p2 Xác định thời điểm lức vật đi qua vị trí mà lò xo bị giãn 2cm lần đầu tiên kể từ lúc truyền cho vật vận tốc.

 A.t=10,3 ms                           B. t=33,6 ms                            C. t = 66,7 ms                   D. t =76,8 ms

Câu 10.Một vật DĐĐH trên trục x’0x với phương trình .Thời điểm vật đi qua x = +5cm theo chiều âm lần thứ hai kể từ lúc dao động:

A.1/3s                                     B. 13/3s                                    C. 7/3s                             D. 1s

Câu 11.Một chất điểm DĐĐH với phương trình . theo chiều âm lần đầu tiên kể từ thời điểm t = 2s là:


Câu 12. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 20sin2πt (cm). Tại thời điểm t1 vật có li độ là 10cm và đang chuyển động theo chiều dương thì li độ sau thời điểm t1 mộtkhoảng 1/4 (s)  là:


Câu 13. Một con lắc đơn dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là g = 10m/s2 với chu kì T = 2s trên quỹ đạo dài 20cm. Lấy . Thời gian để con lắc dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ  là:


Câu14.  Một vật khối lượng m=100(g) dao động điều hòa trên trục ox với tần số f=2(Hz), lấy p2 =10. Tại thời điểm t1 vật có li độ x1=-5(cm), sau đó 1,25(s) thì vật có thế năng:

A. 20(mJ).                                     B. 15(mJ).                                 C. 12,8(mJ).                          D. 5(mJ). 

Câu 15. Vật dao động điều hoà theo phương trình:  (cm ). Sau khi dao động được 1/8 chu kỳ vật có ly độ 2cm. Biên độ dao động của vật là

A. 2cm                                          B. 4cm                             C. 2cm                             D. 4cm

Câu 16. Một vật dao động điều hoà với phương trình: . Thời gian kể từ lúc bắt đầu khảo sát đến lúc vật qua vị trí có li độ  lần thứ ba là

A. 6,33s                                       B. 7,24s                                   C. 9,33s                                 D. 8,66s

Câu 17.
Vật dao động điều hoà với phương trình x=6sin(πt-π/2)cm. Sau khoảng
thời gian t=1/30s vật đi được quãng đường 9cm. Tần số góc của vật là

A. 20p (rad/s)                               B. 15p (rad/s)                           C. 25p (rad/s)                         D. 10p (rad/s)

Câu 18. Con lắc đơn chiều dài 1,44m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = m/s2 . Thời gian ngắn nhất để quả nặng con lắc đi từ biên đến vị trí cân bằng là 

A.2,4s.                                         B.1,2s.                                     C.0,6s.                                   D.0,3s.

Câu 19. 
Một vật thực hiện dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, tần số
1Hz.Chọn mốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều âm.tại thời điểm t =
0,75s kể từ lúc dao động li độ của vật bằng bao nhiêu?

A. –5cm                                         B. 5cm                                         C. 2,5cm                            D. -2,5cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *