SÓNG CƠ VÀ SỰ LAN TRUYỀN SÓNG CƠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Khái niệm sóng cơ.

– Những đại lượng đặc trưng của chuyển động sóng.

  + Biên độ của sóng.

  + Chu kỳ của sóng.

  + Tốc độ truyền sóng.

  + Bước sóng.

– Một số câu hỏi lý thuyết.

2. Bài tập.

– Với 10 bài tập về sóng cơ và sự lan truyền sóng cơ được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Sóng Cơ Và Sự Lan Truyền Sóng Cơ.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thế nào là sóng cơ? Những đại lượng đặc trưng của sóng cơ và một số câu hỏi lý thuyết, giúp các bạn ôn lại những kiến thức trong tâm của bài. Đây là kiến thức nền tảng để giải các bài tập tiếp theo của sóng cơ.


Bài tập
1


CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI

1.  Sóng cơ  truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất
khí và cả chân không.

2.  Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật
chất trong môi trường luôn hướng theo phương thẳng đứng.

3.  Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật
chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng.

4.  Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật
chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng.

5.  Sóng cơ học là quá trình lan truyền trong không gian của
các phần tử vật chất.

6.  Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền trong môi
trường vật chất theo thời gian .

7.  Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ theo thời gian
trong môi trường vật chất đàn hồi

8.  Bước sóng là quãng đường mà sóng trưyền được trong một
chu kì.

9.  Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao dộng cùng pha
nhau trên phương truyền sóng.

10. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên
phương truyền sóng và dao động cùng pha.
11. Sóng ngang có phương dao động nằm ngang.
12. Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

13.  Quá trình lan truyền của sóng cơ học là quá trình truyền
năng lượng.

14.  Quá trình lan truyền của sóng cơ học là quá tình lan
truyền của pha dao động.

15.  Quá trình lan truyền của sóng cơ học là quá trình lan
truyền các phần tử vật chất trong không gian và theo thời gian.

16.  Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường
 rắn, lỏng và khí.

17.  Vận tốc truyền sóng cơ học trong một môi trường 
phụ thuộc vào bản chất của môi trường và chu kì sóng.

18.  Những điểm cách nhau một số nguyên nửa bước sóng trên
phương truyền thì dao động cùng pha với nhau.

19.  Những điểm cách nhau một số lẽ lần nữa bước sóng trên
phương truyền sóng thì dao động ngược pha.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *