Bài 3 : SACCAROZƠ

Tóm tắt nội dung:

      –      
Trạng thái thiên nhiên và lí tính.

      –      
Cấu trúc phân tử
C12H22O11   

      –      
Hóa tính.

      –      
Tách saccarozơ  từ cây mía.

      –          
Đồng phân của saccarozơ là đường matozơ C12H22O11  (hay mạch nha khác với kẹo kéo )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *