Ôn tập giữa HKII – Test Youeseft D

Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến         

Nội dung bài giảng: là các bài tập ôn tập kiến thức từ bài 9 đến bài 10 bao gồm

I. Pronunciation & stress

II. Grammar & Vocabulary

III. Reading Comprehension

IV. Writing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *