Bài 7 : NHÔM VÀ HỢP
CHẤT CỦA NHÔM
NHÔM (Aluminium) Al =  27

Tóm
tắt nội dung:

     
Nhôm
là KL tiêu biểu thuộc phân nhóm IIIA.

     

cấu hình electron 1s2 2s22p6 3s23p1

     

tính của nhôm: dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

     
Hóa
tính: là KL mạnh nhưng luôn có màng oxit nhôm Al2O3 làm
thụ động hóa bề mặt của nhôm, nhôm thuộc KL nhẹ nên không độc.

     
Nhôm
vừa tác dụng được với dd axit vừa tác dụng được với dd kiềm.

     
Hợp
chất của nhôm:

+
Nhôm oxit (Al2O3),
Nhôm hiđroxit: Al(OH)3. Hai hợp chất này đều lưỡng
tính.

 +
Muối nhôm Al2(SO4)3

 + Phèn chua K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

– Sản xuất nhôm.

– Úng dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *