Bài 4: MỘT SỐ HỢP CHẤT
QUAN TRỌNG CỦA CANXI

Tóm
tắt nội dung:

       
Các hợp chất quan trọng của
KL kiềm thổ, chúng ta chỉ học hợp chất của canxi như CaO (vôi sống), Ca(OH)2
(vôi tôi), CaCO3 (đá vôi), CaSO4.2H2O (đá
thạch cao).

NƯỚC CỨNG VÀ CÁCH LÀM MỀN NƯỚC CỨNG
 
Tóm
tắt nội dung
:

         
Định nghĩa, cấu tạo và phân loại nước cứng.

         
Tác hại của nước cứng..

 –      Cách làm mềm nước cứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *