ĐỌC THÊM – MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ

(Ngữ văn 12 – Cơ Bản)

NGUYỂN ĐÌNH THI

I. Tìm hiểu chung

1. Tiểu dẫn

       Nguyễn Đình Thi (1924-2003), quê Hà Nội – sinh ra ở Luông Pha Băng.

       Năm 1931: ông cùng gia đình về nước, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941.

     Sau 1945: Nguyễn Đình Thi là Tổng thư kí hội Văn hoá cứu quốc, uỷ viên Ban Chấp hành hội văn nghệ Việt Nam.

       Từ năm 1958 đến 1989: làm Tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam.

       Từ năm 1995: làm Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

=> Là nghệ sĩ đa tài: Viết văn, làm thơ, phê bình văn học, sáng tác nhạc, soạn kịch, biên khảo triết học. Ở lĩnh vực nào ông cũng có đóng góp đáng ghi nhận. Năm 1996: ông được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Hoàn cảnh ra đời

Viết vào tháng 9/1949 tại hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

2. Nội dung

Có ba nội dung cơ bản trong bài viết của Nguyễn Đình Thi về đặc trưng cơ bản của thơ.

+         Một là: Thơ là tiếng nói của tâm hồn con người.

+         Hai là: Hình ảnh, tư tưởng và tính chân thực trong thơ.

+        Ngôn ngữ thơ khác các loại hình văn học khác như truyện, kịch, kí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *