MẪU NGUYÊN TỬ BOR

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Mô hình hành tinh nguyên tử

Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

Sự tạo thành quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 7 câu trắc nghiệm lý thuyết về mẫu nguyên tử Bor được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Mẫu nguyên tửu Bor.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được mô hình nguyên tử Bor, các tiên đề về cấu tạo nguyên tử và sự tạo thành quang phổ phát xạ . Đây là những kiến thức lý thuyết cơ bản dùng để giải các bài tập về mẫu nguyên tử Bor.


Bài tập
1

Câu 1 : Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào?

A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.

B. Hình dạng quỹ đạo của các êlectron.

C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectron.

D. Trạng thái có năng lượng ổn định.

Câu 2 : Hãy chỉ ra câu nói lên nội dung chính xác của tiên đề về các trạng thái dừng. Trạng thái dừng là:

A. trạng thái có năng lượng xác định.

B. trạng thái mà ta có thể tính toán được chính xác năng lượng của nó.

C. trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được.

D. trạng thái trong đó nguyên tử có thể tồn tại một thời gian xác định mà không bức xạ năng lượng.

Câu 3 : Câu nào dưới đây nói lên nội dung chính xác của khái niệm về quỹ đạo dừng?

A. Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp.

B. Bán kính quỹ đạo có thể tính toán được một cách chính xác.

C. Quỹ đạo mà êlectron bắt buộc phải chuyển động trên đó.

D. Quỹ đạo ứng với năng lượng của các trạng thái dừng.

Câu 4 Quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô ứng với số lượng tử n có bán kính:

A. tỉ lệ thuận với n.                               

B.  tỉ lệ nghịch với n.

C.  tỉ lệ thuận với n2.                

D.  tỉ lệ nghịch với n2.

Câu 5 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dãy Laiman nằm trong vùng tử ngoại.

B. Dãy Laiman nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Dãy Laiman nằm trong vùng hồng ngoại.

D. Dãy Laiman một phần trong vùng ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại.

Câu 6 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dãy Banme nằm trong vùng tử ngoại.

B. Dãy Banme nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Dãy Banme nằm trong vùng hồng ngoại.

D. Dãy Banme nằm một phần trong vùng ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại.

Câu 7 Các vạch thuộc dãy Banme ứng với sự chuyển của êlectron từ các quỹ đạo ngoài về

A.  Quỹ đạo K.

B. Quỹ đạo L.

C. Quỹ đạo M.

D. Quỹ đạo O.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *