LÝ THUYẾT PHÓNG XẠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Hiện tượng phóng xạ

– Các loại phóng xạ.

– Định luật phóng xạ..

– Các công thức phóng xạ.

– Chu kỳ bán rã.

2. Bài tập.

– Với 9 câu trắc nghiệm lý thuyết phóng xạ được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Lý thuyết phóng xạ.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các kiến thức về phóng xạ, các loại phóng xạ, định luật phóng xạ, công thức phóng xạ và chu kỳ bán rã. Đây là những kiến thức cơ bản, trọng tâm để các bạn giải các bài tập về phóng xạ.


Bài tập
1

Câu 1 : Câu nào sau đây sai khi nói về tia  :

A. Có bản chất là sóng điện từ.                               

B. Có bước sóng xấp xỉ bước sóng tia X.

C. Có khả năng đâm xuyên mạnh.         

D. Không bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 3 : Nếu hạt nhân mẹ phóng xạ  thì vị trí của hạt nhân con trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ sẽ:

A. Lùi 2 ô.        

B. Tiến 2 ô.                                      

C.Lùi1ô.           

D. Tiến 1 ô.

Câu 4 : Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để:

A. quá trình phóng xạ lại lặp lại như lúc ban đầu.           

B. một nữa số nguyên tử chất ấy biến thành chất khác.

C. khối lượng chất ấy giảm một nữa.    

D. một nữa số nguyên tử chất ấy hết khả năng phóng xạ.

Câu 5: Trong phóng xạ + so với hạt nhân mẹ, hạt nhân con ở vị trí:

A. tiến một ô.   

B. tiến hai ô.    

C. lùi một ô.     

D. lùi hai ô.

Câu 6: Phản ứng phân rã phóng xạ là phản ứng:

A. Luôn luôn toả năng lượng.   

B. Luôn luôn thu năng lượng.

C. Toả, hoặc thu năng lượng, tuỳ nguyên tố.     

D. Tự phát, nên không toả cũng không thu năng lượng.

Câu 7: Có thể tăng hằng số phóng xạ l của đồng vị phóng xạ bằng cách nào?

A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.

B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

C. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

D. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.

Câu 8: Muốn phát ra bức xạ, chất phóng xạ trong thiên nhiên cần phải được kích thích bởi

A. Ánh sáng Mặt Trời.               

B. Tia tử ngoại.

C. Tia X.                                              

D. Không cần kích thích.

Câu 9: Cặp tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường?

A. Tia a và tia b.                                   

B. Tia g và tia b.

C. Tia g và tia Rơnghen.            

D. Tia b và tia Rơnghen.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *