Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

  Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được học các kiến thức như:
dòng năng lượng trong hệ sinh thái (phân bố năng lượng trên trái đất, dòng
năng lượng trong hệ sinh thái), hiệu suất sinh thái.

BÀI 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI


PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

 1. Phân bố năng lượng trên trái đất:

– Mặt trời cung cấp năng lượng cho sự sống trên trái đất nhưng phân bố không đồng đều. Năng lượng ánh sáng còn phụ thuộc vào thành phần tia sáng (sinh vật chỉ sử dụng được những tia sáng nhìn thấy cho quá trình quang hợp à tổng hợp chất hữu cơ.

 2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

– Bắt nguồn từ môi trường, được sinh vật sản xuất hấp thụ và biến đổi thành năng lượng hóa học qua quá trình quang hợp. Sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường.

II. HIỆU SUẤT SINH THÁI

– Là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Phần lớn năng lượng truyền trong hệ sinh thái bị tiêu hao qua quá trình hô hấp, tạo nhiệt …chỉ có khoảng 10 % năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao nhất. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *