Bài 3: KIM LOẠI KIỀM
THỔ
KIM LOẠI THUỘC PHÂN NHÓM
CHÍNH NHÓM II, IIIA

Tóm tắt nội dung:

         
Kim
loại kiềm thổ thuộc phân nhóm IIA, cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài
cùng là ns2.

         
Hoá
tính chung là kim loại mạnh nên chúng dễ nhường 2e để trở thành cation M2++.

         
Các
KL kiềm (nhóm IA và 3 KL kiềm thổ Ca, Sr, Ba) đều tác dụng với nước tạo thành
dd có chứa ion OH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *