Chương 0 : PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

Bài 1: HYDROCARBON

Tóm tắt nội
dung:

  Giới thiệu và chứng minh công thức CTPT tổng
quát của mọi dãy đồng đẳng hidrocacbon.
Bài tập áp dụng.
Giúp học sinh viết được CTPTTQ của mọi dãy đồng đẳng hidrocacbon, qua đó áp dụng
để lập CTPT của một hidrocacbon.
Bài tập áp dụng.

 

Bài tập 1

Bài 1. Viết CTPT tổng quát của các dãy đồng đẳng hidrocacbon sau, trong mỗi trường hợp hãy viết CTPT và CTCT của hidrocacbon tiêu biểu và đơn giản nhất.
        A. Dãy đồng đẳng hydrocacbon mạch hở có hai liên kết 3. 
        B. Dãy đồng đẳng hydrocacbon mạch hở có 1 nối  đôi và 1 nối ba. 
        C. Dãy đồng đẳng hydrocacbon thơm có hai nối đôi ở mạch nhánh.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu
2
.
Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một hydrocacbon thơm có một nối đôi ở nhánh ta thu
được 10,08 lít khí CO2 (đktc). Số đồng phân thơm của hydrocacbon là

A. 5.              B. 4.                 C. 7.              D. 6. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O.
CTPT của hai hidrocacbon là 
   A. CH4 và C2H6.       B. C2H4 và C3H6.        C. C2H6 và C3H8.          D. C2H2 và C3H4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Tính phần trăm theo khối lượng của hai hydrocarbon

A. 40,54%  và 59,46%.          B. 50% và 50.         C. 35% và 65%.               D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *