Bài 3: MỘT
SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT

  Sắt
là một kim lọai đa hóa trị, trong các hợp chất sắt có thể có số oxi hóa +2; +3
hay hỗn hợp giữa +2 và +3.

Một số hợp chất:

+ Hợp
chất sắt II:
Fe+2  vừa có
tính khử (cho electron) vừa có tính oxi hóa (nhận electron) hay tham gia phản ứng
không oxi hóa khử (phản ứng trao đổi và trung hòa).

+ Hợp
chất Fe III ( Fe3+):

Trong giáo trình THPT ta cho +3 là số
oxi hóa cao nhất của Fe do đó hợp chất Fe+3 tham gia phản ứng không
oxi hóa khử (trao đổi, trung hòa) và phản ứng oxi hóa khử trong đó Fe+3
là chất oxi hóa (có tính oxi hóa, không có tính khử).

+
Hợp kim của sắt (gang và thép)                                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *