HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
LÔGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:


Định nghĩa và các tính chất tổng quát về hệ phương trình.


Các phương pháp giải hệ phương trình:

   + Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

   + Giải hệ phương trình bằng biến đổi tương
đương.

   + Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt
ẩn phụ.

2.   Bài
tập
.


Với hơn 20 bài tập tiêu biểu thể hiện cho ba cách giải hệ phương. Tất cả được
khái quát  thành những vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1 : Giải hệ
phương trình bằng phương pháp thế.

Vấn đề 2 : Giải hệ phương trình bằng biến đổi tương đương.

Vấn đề 3 :
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được các phương
pháp giải bài toán về hệ phương trình mũ và hệ phương trình logarit. Đây là
dạng toán nâng cao của bài toán về giải phương trình mũ và phương trình
logarit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *