CHƯƠNG 1: ESTE  và LIPIT

Bài 1: ESTE

Tóm
tắt nội dung:

– Áp dụng CTPTTQ của mọi dãy đồng đẳng
axit-este đã học ở chương 0 (công thức thứ tư).

– Cơ chế phản ứng este hóa.

Cần
nhấn mạnh:
Số nguyên tử cacbon của một este bằng tổng số nguyên tử cacbon của
các ancol và axit tạo ra este.

– Hóa tính quan trọng của este.

– Điều chế và ứng dụng của este.

– Bài tập minh họa.

Bài tập 1

Bài 1:
Để
xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng 30
ml dung dịch NaOH 1M. Nếu đốt cháy hòan toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được
CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích
VCO2  :  VH2O  = 
1  :  1.
a. Hãy
xác định công thức cấu tạo và gọi tên hai este.
b.
Tính % theo khối lượng của hai este. Cho biết tỉ lệ mol giữa A và B là  2: 3


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *