Unit 7. ECONOMIC REFORMS

    Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

    Nội dung bài học:

    A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề ECONOMIC REFORMS”.
  Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua bài đọc về
chính sách đổi mới của Việt    Nam. Từ vựng về chính sách đổi mới kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa của Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *