BÀI 18
ĐÔ THỊ HOÁ

1. Đặc điểm
a. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp

– Quá trình đô thị hoá chậm:
      + Thế kỉ thứ III trước CN đã có đô thị đầu tiên (Cổ Loa). 
      + Năm 2005: tỉ lệ dân đô thị mới là 26,9%.
– Trình độ đô thị hóa,thấp:
      + Tỉ lệ dân đô thị thấp.
      + Cơ sở hạ tầng của các đô thị ở mức độ thấp so với khu vực và thế giới.

b. Tỉ lệ dân thành thị tăng
c. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

– Số thành phố lớn còn quá ít so với số lượng đô thị.

2. Mạng lươí đô thị
– Mạng lưới đô thị được phân thành 6 loại.
– Năm 2007: có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 2 đô  thị đặc biệt.

3. Ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội
–  Tích cực:
      +
Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế
      + Ảnh
hưởng rất lớn đến phát tnển kinh tế – xã hội của phương, các vùng.
      +
Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
      +
Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
– Tiêu cực:
      + Ô nhiễm môi trường
     
+ An ninh trật tự xã hội,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *