Bài 2:  DẪN XUẤT CỦA HYDROCARBON

(Hay các
dãy đồng đẳng có nhóm chức)

Tóm tắt nội dung

         
Chứng minh CTPTTQ của mọi dãy đồng đẳng, hợp chất hữu cơ có chứa nhóm chức.

         
Nắm được khái niệm và định nghĩa
nhóm chức, chức hóa học, dãy đồng đẳng có nhóm chức.

         
Học sinh chỉ cần chứng minh và học thuộc 6 CTPT tổng quát là có thể viết
được CTPTTQ của mọi dãy đồng đẳng hợp chất hữu cơ có trong cuộc đời này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *