Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ
POLIME

 Tóm tắt nội dung:

– Định nghĩa, phân loại.

– Điều chế polime.

– Tính chất của polime.

Tìm Hiểu Thêm:  Sóng - Xuân Quỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *