Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ
POLIME

 Tóm tắt nội dung:

– Định nghĩa, phân loại.

– Điều chế polime.

– Tính chất của polime.

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *