ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VAD PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

BÀI 21
ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA

1. Nền nông nghiệp nhiệt đới
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới
–  Thuận lợi:
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt, cho phép:
      + Đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp

      + Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ.

      + Địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

– Khó khăn:
b. Nước ta đang khai thác
ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới.
– Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái

– Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi.

– Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn.

– Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới:
Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại  sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới
– Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.
– Đặc điểm chính của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

3. Nền kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét
a. Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn
– Kinh tế nông thôn chủ yếu dựa vào nông lâm ngư nghiệp.
– Xu hướng chung:
          
          + Hoạt động nông nghiệp ngày càng giảm.
           
          + Hoạt động phi nông nghiệp ngày càng tăng.

b. Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế:

– Các doanh nghiệp nông lâm nghiệp thủy sản.

– Các hợp tác xã nông lâm nghiệp thủy sản.
– Kinh tế hộ gia đình.
– Kinh tế trang trại.
c. Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa:
– Hướng sản xuất hàng hóa:     
     
+ Đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hóa.
      + Kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biế, hướng mạnh ra xuất khẩu.

– Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn:

      + Tỉ trọng các thành phần kinh tế nông thôn được thay đổi.

     + Các sản phẩm chính trong nông lâm thủy sản và các sản phẩm phi nông nghiệp khác được xác định ngày càng rõ nét.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *