Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

    Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được học các kiến thức
    như: khái niệm quần xã sinh vật, đặc trưng về thành phần loài trong
    quần xã, đặc trưng về phân bố cá thể của quần xã, đặc trưng về
    quan hệ dinh dưỡng của các nhóm sinh vật, các mối quan hệ sinh
    thái,
hiện tượng khống chế sinh học bằng hệ thống các câu hỏi mở
    rộng và câu hỏi sách giáo khoa có hướng dẫn giải.

CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT

BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.

Câu 2. Các đặc trưng cơ bản của quần xã là gì? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu 3. Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng.

Câu 4. Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài bị hại. Hãy sắp xếp thứ tự các mối quan hệ theo nguyên tắc giảm dần quan hệ có lợi và tăng dần quan hệ có hại.

Câu 5. Muốn trong một ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao, chúng ta cần chọn nuôi các loài cá như thế nào?

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Một số ví dụ về các mối quan hệ sinh thái

Câu 2. Muốn trong một ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao, chúng ta cần chọn nuôi các loài cá như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *