Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: thông qua bài học này các bạn sẽ được ôn lại các kiển thức:

hình thái nhiễm sắc thể, cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, đột biến
cấu
trúc nhiễm sắc thể: mất đoạn, đảo đoạn, lập đoạn, chuyển đoạn bằng
hệ
thống các câu hỏi có hướng dẫn trả lời.

   BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC 

                                      NHIỄM SẮC THỂ

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Đặc điểm của cấu trúc NST ở một số loại tế bào

Câu 2. Một số khái niệm: bộ NST lưỡng bội (2n), Bộ NST đơn bội (n), NST đơn, NST kép, Crômatic

Câu 3. Sự biến đổi hình thái NST qua các kì phân bào nguyên phân

Câu 4. Vị trí đứt gãy khác nhau trên NST trong các đột biến cấu trúc NST liệu có gây nên những hậu quả khác nhau cho thể đột biến hay không?

Câu 5. Nêu những đặc trưng về hình thái, số lượng bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa.

Câu 6. Vì sao NST được coi là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *