Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức
như: khái niệm về diễn biến thể sinh thái, diễn thế nguyên sinh, diễn
thế thứ sinh, nguyên nhân của diễn thế sinh thái, tầm quan trọng
của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái bằng hệ thống các câu hỏi
sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng có hướng dẫn giải.

BÀI 41: DIỄN THẾ SINH THÁI

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Thế nào là diễn thế sinh thái?

Câu 2. Hãy mô tả quá trình diễn thế sinh thái của một quần xã sinh vật nào đó.

Câu 3. Một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lơn và nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra ở khoảng trống đó.

Câu 4. Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động “tự đào huyệt chôn mình” của diễn thế sinh thái được không? Tại sao?

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Các giai đoạn diễn thế sinh thái và nguyên nhân diễn thế.

Câu 2. Trong ví dụ hình 41.2 SGK, song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường đã thay đổi như thế nào?

Câu 3. Hãy mô tả quá trình diễn thế sinh thái của một quần xã sinh vật nào đó.

Câu 4. Một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lơn và nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra ở khoảng trống đó.

Câu 5. Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động “tự đào huyệt chôn mình” của diễn thế sinh thái được không? Tại sao?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *