Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: qua bài học này, các bạn ôn lại các kiến thức như: khái niệm quẩn
thể, tần số tương đối của các alen và tỉ lệ kiểu gen, cấu trúc di truyền của quần
thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần bằng hệ thống câu hỏi mở rộng có
hướng dẫn trả lời, phương pháp giải các bài tập của bài “Cấu trúc di truyền của
quần thể”.


BÀI 16
: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Trình bày các khái niệm: vốn gen, tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể

Câu 2. Đặc điểm di truyền của các quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần

Câu 3. Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối.

Câu 4. Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần?

PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG:

Câu 1. Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa – lông khoang, aa – lông trắng.

Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng.

Xác định tần số tương đối của các alen A và a

Câu 2. Một quần thể có 0,36 AA; 0,48 Aa; 0,16aa.

Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *