Unit 11. BOOKS

      Giáo viên:   Thạc   Nguyễn Thị Bạch Yến.

      Giới thiệu:

     D. Grammar & Practices:

_ Ngữ âm: ngữ điệu trong câu.

Áp dụng vào các bài tập trắc nghiệm: tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại, các từ có cách nhấn âm khác các từ còn lại. Đây là dạng bài tập bắt buộc trong các kì thi tú tài, cao đẳng và đại học.

_ Ngữ pháp: động từ hình thái ở dạng bị động & Áp dụng làm bài tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *