BÀI TOÁN TÌM SỐ VÂN TRÊN ĐOẠN L

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

  + Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.

  + Vị trí các vân

– Khoảng vân.

– Công thức tìm số vân trên đoạn L.

– Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 10 bài tập tự luận về giao thoa ánh sáng được lấy trong các đề kiểm tra và đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài toán tìm số vân trên đoạn L.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết thêm một dạng toán về giao thoa và phương pháp giải bài tập về dạng toán tìm số vân trên đoạn L. Đây là dạng toán mở rộng về giao thoa ánh sáng và sẽ có trong các đề thi của các năm.


Bài tập
1

TÌM SỐ VÂN TRÊN ĐOẠN L

1. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng l = 0,5 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn 1 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5 mm. Bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 13 mm. Số vân tối vân sáng trên miền giao thoa là

Đs: Đs:13 vân sáng, 14 vân tối

2 .Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan sát 2 m. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 mm. Bề rộng trường giao thoa L = 26 mm. Trên màn có bao nhiêu vân sáng bao nhiêu vân tối?

Đs:13 vân sáng, 14 vân tối. 

3. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 2,5 m; a = 1 mm; l = 0,6 mm. Bề rộng trường giao thoa đo được là 12,5 mm. Số vân quan sát được trên màn là

Đs:17   

4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng l = 0,5 mm, biết a = 0,5 mm, D = 1 m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13 mm. Số vân sáng,vân tối quan sát được trên màn là

Đs:14 ,13

5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 3 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 mm. Vùng giao thoa trên màn rộng 15 mm. Số vân sáng và vân tối trên màn là:

Đs:21 vân sáng,20 vân tối.       

6. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ. Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt là 6mm; 7mm có bao nhiêu vân sáng ?

Đs:7 vân.

7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hệ vân trên màn có khoảng vân là 1,5mm, bề rộng miền giao thoa là 1,25cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

Đs:17 vân.

8. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trên đoạn MN ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 2mm và 5mm, quan sát được

Đs:3 vân sáng và 2 vân tối.

9. Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng với 2 khe Young S1, S2 biết S1S2 = 0,5 mm. Ánh sáng có bước sóng l = 0,5mm, màn quan sát đặt cách 2 khe một khoảng D=2m.

a. Tại các điểm M1 và M2 trên màn cách vân trung tâm 0 là x1ê = 7mm và x2 =10mmm có vân sáng hay vân tối

b. Biết bề rộng giao thoa trường là là L = 26mm. Tính số vân sáng và vân tối thấy được trên màn.

Đs :i=2mm,Tại M1 là vân tối thứ tư.Tại M2 là vân sáng thứ năm;số vân sáng là13 ;Số vân tối là14 vân

10/ Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng vân là 1,12.103mm. Xét hai điểm M và N ở cùng một phía với vân sáng  chính giữa O, ở đây OM = 0,56.104mmvà ON = 1,288.104mm. Giữa M và N có bao nhiêu vân sát được.         

Đs:6 vân


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *