Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được biết các kiến thức như: tương
tác gen: tương tác bổ sung, tương tác cộng gộp, tác động đa hiệu của gen
bằng hệ thống các câu hỏi và bài tập sách giáo khoa, hệ thống câu hỏi mở
rộng có hướng dẫn giải.

BÀI 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

Câu 2. Bài tập

P: hoa đỏ x hoa trắng –> F1: 100% hoa đỏ. F1 x F1 –> F2: 245 hoa trắng : 315 hoa đỏ. Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P –> F2

Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

Câu 3. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?

Câu 4. Gen đa hiệu là:

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Một số đặc điểm của quy luật tương tác gen:

Câu 2. Lai phân tích trong quy luật tương tác.

Câu 3. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

+ Một gen qui định một tính trạng

+ Một gen qui định một enzim/prôtêin

+ Một gen qui định một chuỗi pôlipeptit

Câu 4. Thế nào là tính đa hiệu của gen? Nêu cơ sở di truyền của biến dị tương quan.

Câu 5. Khi lai bố mẹ thuần chủng về một cặp tính trạng tương phản được F1 chỉ mang một tính trạng của bố hoặc mẹ thì tính trạng đó là trội. Đúng hay sai, tại sao?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *