BÀI TẬP SÓNG CƠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Ôn lại những kiến thức về sóng cơ.

– Phương pháp giải bài tập sóng cơ.


Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 14 bài tập về sóng cơ được lấy từ các đề thi, đề kiểm tra và
sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề
sau :

Vấn đề : Bài Tập Sóng Cơ

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các dạng bài tập
về sóng cơ, tìm các đại lượng sóng cơ và phương pháp giải các bài tập sóng cơ.
Dạng bài tập này có trong các đề kiểm tra và đề thi.


Bài tập
1

BÀI TẬP ÁP DỤNG :

1 Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s, trong nước là 1435m/s. Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là bao nhiêu ?

2. Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s thì vận tốc truyền âm trong đường sắt là bao nhiêu ?

3. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu ?

4. Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100Hz. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu  ?

5. Sóng truyền trên dây với vận tốc 4m/s tần số của sóng thay đổi từ 22hz đến 26Hz. Điểm M cách nguồn một đoạn 28cm luôn luôn dao động vuông pha với nguồn. Bước sóng truyền trên day là bao nhiêu ?

6. Một điểm O trên mặt nước dao động với tần số 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước thay dđổi từ 0,8m/s đến 1m/s. Trên mặt nước hai điểm A và B cách nhau 10cm trên phương truyền sóng luôn luôn dao dộng ngược pha nhau. Bước sóng trên mặt nước là bao nhiêu ?

7. Một sóng âm có tần số 300Hz lan truyền trong không khí với tốc độ  330m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 11/3 m là bao nhiêu ?

8. Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài . Phương trình dao động tại nguồn O có dạng: u = acos4pt (cm,s), vận tốc truyền sóng là 50cm/s. Gọi M và N là 2 điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M,N là bao nhiêu ?

9.  Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos20pt (cm). Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng và cách nguồn 20cm có dạng thế nào ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ:

1. Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng u = acospt (cm). Vận tốc truyền sóng 0,5m/s. Gọi M, N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M, N là bao nhiêu ?

2.  Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm gần nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng p/4.

3.  Phương trình dao động của một nguồn phát sóng có dạng u = u0 cos(20pt). Trong khoảng thời gian 0,225s, sóng truyền được quãng đường bằng bao nhiêu ?

4.  Nguồn phát sóng được biểu diễn: u =2cos20pt (cm). Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng và cách nguồn 40cm có dạng nào ?

5. Trong thời gian 12s một người quan sát thấy 7 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Vận tốc truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị nào ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *