Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

  Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được biết các kiến thức như: tương
tác gen: tương tác bổ sung, tương tác cộng gộp, tác động đa hiệu của gen
bằng hệ thống các câu hỏi tự luận, phương pháp giải các bài tập:”Tương tác
gen và tác động đa hiệu của gen”.

BÀI 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG:

Câu 1.  Khi lai thuận và nghịch hai thứ bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều quả dẹt, cho cây F1 giao phấn với nhau được F2 có 91 quả dẹt: 59 quả tròn: 10 quả dài. Xác định kiểu tác động của gen đối với sự hình thành hình dạng quả bí ngô.

Câu 2. Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc lập. Ở một cặp, gen trội C xác định bộ lông màu, gen lặn c xác định bộ lông trắng. Ở cặp kia, gen trội I át chế màu, gen lặn i không át chế màu.

Cho 2 nòi gà thuần chủng lông màu CCii và lông trắng ccII giao phối với nhau được gà F1. Cho gà F1 tiếp tục giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào?

Câu 3. Khi lai thuận và lai nghịch hai nòi gà thuần chủng mào hình hạt đào với gà mào hình lá được gà F1 toàn gà mào hình hạt đào. Cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 93 mào hình hạt đào: 31 mào hình hoa hồng: 26 mào hình hạt đậu: 9 mào hình lá.

a. Hình dạng mào gà bị chi phối bởi kiểu tác động nào của gen?

b. Phải chọn cặp lai như thế nào để thế hệ sau sinh ra có tỉ lệ 1 mào hình hạt đào: 1 mào hình hoa hồng: 1 mào hình hạt đậu: 1 mào hình lá?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *