Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

    Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được ôn lại các kiến thức như: thí
nghiệm của Mendel, giải thích kết quả bằng sơ đồ lai, giải thích bằng cơ
sở tế bào học, cách viết giao tử các kiểu gen khác nhau, ý nghĩa của quy
luật phân li độc lập. Phương pháp giải bài tập của” Quy luật Mendel: quy
luật phân li độc lập”.

 BÀI 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG:

Bài 1. Khi lai các cây cà chua với nhau, F1 thu được.

721 ân cao, quả đỏ; 239 thân cao, quả vàng;

241 ân thấp, quả đỏ; 80 thân thấp, quả vàng

a. Giải thích và viết SĐL từ P đến F1.

b. Xác định kiểu gen bố, mẹ để F1 thu được tỉ lệ: 3cao-đỏ : 3cao-vàng : 1thấp-đỏ : 1thấp-vàng

c. Làm thế nào để biết được cây thân cao, quả đỏ là thuần chủng hay không thuần chủng.

Bài 2. Ở thỏ, lông đen trội hoàn toàn so với lông trắng, tai thẳng trội hoàn toàn so với tai cụp. Đem thỏ đực lông đen, tai thẳng giao phối với 3 thỏ cái: A,B,C thu được kết quả:

TH1với thỏ cái A: 50% đen, thẳng, 50% đen cụp.

TH2 với thỏ cái B: 50% đen, thẳng, 50% trắng thẳng

TH3 với thỏ cái C: 25% đen, thẳng, 25% đen cụp: 25% trắng, thẳng, 25% trắng, cụp.

Biện luận và viết SĐL cho từng trường hợp? Biết rằng một gen quy định một tính trạng.

Bài 3. Đem cà chua quả đỏ, tròn lai với cà chua quả vàng, bầu dục. F1 thu được toàn bộ cà chua quả đỏ tròn. Tiếp tục cho F1 thụ phấn với nhau thu đuợc F2. Cho biết mỗi gen nằm trên một NST và tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng .

a. Lập sơ đồ từ P ®F2.

b. Xác định kiểu gen của bố và mẹ để đời con thu được tỉ lệ KH: 3:3:1:1.

c. Xác định kiểu gen của bố và mẹ để đời con thu được tỉ lệ KH: 1:1:1:1.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *