Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

    Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức như:
di truyền học, khái niệm các bệnh di truyền phân tử, cơ chế, một số bệnh
di truyền phần tử, hội chứng liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể, bệnh ung
thư và phương pháp giải các bài tập tự luận của bài:”Di truyền y học”.

BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC

PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG:

Câu 1. Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ, lục do gen lặn m nằm trên NST giới tính X gây nên.

a. Bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường sinh ra một con trai tóc quăn mắt mù màu đỏ, lục. Hãy xác định kiểu gen của bố mẹ.

b. Với hai gen quy định hai tính trạng trên, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau trong quần thể người?

Câu 2. Ông A có nhóm máu A, vợ ông có nhóm máu O. Họ có 4 người con, trong số này có 1 đứa con nuôi.

– Bé hai và bé ba đều có nhóm máu A.

– Bé tư nhóm máu B, bé năm có máu O.

Hãy xác định xem đứa bé nào là con nuôi và kiểu gen của vợ, chồng ông A và các con?

Câu 3. Ở người sự di truyền các nhóm máu được quy định bởi 1 gen gồm 3 alen: IA– quy định nhóm máu A; IB– quy định nhóm máu B; IO– quy định nhóm máu O. alen IA và IBTương đương nhau và đều trội hoàn toàn so với alen IO.

a. Xác định kiểu gen quy định các nhóm máu?

b. Bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu A. Các con của họ sinh ra có nhóm máu gì?

c. Bố nhóm máu B, mẹ nhóm máu AB. Các con của họ sinh ra có nhóm máu gì?

d. Xác định kiểu gen của bố, mẹ khi con của họ sinh ra có đủ các nhóm máu A,B,AB,O.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *