BÀI TẬP MẠCH DAO ĐỘNG LC (PHẦN 1)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Ôn lại lý thuyết mạch dao động LC.

– Phương pháp giải bài tập mạch LC.

– Một số ví dụ và bài tập mạch LC .

2. Bài tập.

– Với 8 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận về mạch dao động LC được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề Bài tập mạch dao động LC ( phần 1).

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết các dạng bài tập về mạch dao động LC  và phương pháp giải bài tập mạch LC. Dạng bài tập này là những nội dung cơ bản sẽ có trong ôn thi tốt nghiệp, đại học và có trong các đề thi của các năm.


Bài tập
1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1 Một mạch dao động gồm có một cuộn cảm có độ tự cảm L = 10-3 H và một tụ điện có điện dung điều chỉnh được trong khoảng từ 4pF đến 400pF (1pF=10-12F). Mạch này có thể có những tần số riêng như thế nào?

Bài 2 Một cuộn dây có điện trở không đáng kể mắc với một tụ điện có điện dung 0,5μF thành một mạch dao động. Hệ số tự cảm của cuộn dây phải bằng bao nhiêu để tần số riêng của mạch dao động có giá trị sau đây:

a. 440Hz (âm).

b. 90Mhz (sóng vô tuyến).

Bài 3 Một mạch dao động gồm cuộn dây L và tụ điện C. Nếu dùng tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 60kHz, nếu dùng tụ C2 thì tần số dao động riêng là 80kHz. Hỏi tần số dao động riêng của mạch là bao nhiêu nếu:

a. Hai tụ C1 và C2 mắc song song.

b. Hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp.

Bài 4 Mạch dao động LC có cường độ dòng điện cực đại I0=10mA, điện tích cực đại của tụ điện là Q0 = 4.10-8 C.

a. Tính tần số dao động trong mạch.

b. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây, biết điện dung của tụ điện C=800pF

Bài 5 Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T=10-4s,hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ U0=10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0=0,02A. Tính điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây.

Bài 6 Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây trong một mạch dao động có độ lớn là 0,1A thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện của mạch là 3V. Tần số dao động riêng của mạch là 1000Hz. Tính các giá trị cực đại của điện tích trên tụ điện, hiệu điện thế hai đầu cuộn dây và cường độ dòng điện qua cuộn dây, biết điện dung của tụ điện 10mF.

Bài 7 Cho mạch dao động điện từ LC

1. Thiết lập phương trình dao động điện từ điều hòa trong mạch.

2. Cho điện tích cực đại trên tụ điện Q0=2.10-6 (C), điện dung C = 4mF, hệ số tự cảm L=0,9mH

 a. Xác định tần số dao động riêng của mạch.

 b. Tính năng lượng của mạch dao động đó

Bài 8 Trong một mạch dao động điện LC, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật q=2,5.10-6cos(2.103pt) (C)

a. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b. Tính năng lượng điện  từ và tần số dao động của mạch. Tính độ tự cảm của cuộn dây biết điện dung của tụ là 0,25mF


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *