Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được biết các kiến thức như: thí
nghiệm của Morgan trên ruồi giấm, giải thích kết quả phép lai thuận, sơ
đồ lai, thí nghiệm của Morgan và hiện tượng hoán vị gen, giải thích- cơ sở
tế bào học của hiện tượng hoán vị gen, sơ đồ lai, ý nghĩa của liên kết gen và
hoán vị gen bằng hệ thống các câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng có
hướng dẫn trả lời.

BÀI 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Làm thế nào để biết được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?

Câu 2. Có thể dùng phương pháp nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?

Câu 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa bao nhiêu nhóm gen liên kết?

Câu 4. Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50cM lại cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể?

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Hoán vị gen là gì? Phân biệt hoán vị gen và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 2. Giải thích kết quả phép lai thuận:

Câu 3. Giải thích kết quả phép lai nghịch

Câu 4. Ví dụ: Trong cơ quan sinh dục của một loài có 100 tế bào tiến hành giảm phân, trong đó có 20 tế bào có xảy ra trao đổi chéo. Tính tần số hoán vị gen?

Câu 5. Làm thế nào để biết được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?

Câu 6. Có thể dùng phương pháp nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?

Câu 7. Ở ruồi giấm người ta phân lập được một dòng đột biến thuần chủng có thân màu đen (ruồi bình thường có thân màu xám). Trình bày phương pháp lai và xác định quy luật di truyền có thể có của tính trạng này.

(Cho rằng tính trạng màu thân do 1 gen quy định).

Câu 8. Tại sao tần số hoán vị gen lại thường nhỏ hơn 50% và không thể lớn hơn 50%?

Câu 9. Phân tích thí nghiệm liên kết không hoàn toàn của Moocgan (phép lai nghịch)

Câu 10. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *