BÀI 5. LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI – ĂN MÒN KIM LOẠI

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng kim loại, cách xác định kim loại, phản ứng hóa học của kim loạị, thể tích của dung dịch,….

Bài tập 1

Câu 1. Một loại quặng sắt có chứa 80% Fe2O3, 10 % SiO2 và một số tạp chất không chứa Fe và Si. Hàm lượng các nguyên tố Fe và Si trong loại quăng này là:
        A. 56% Fe và 4,7% Si      B. 54% Fe và 3,7% Si.
        C. 54% Fe và 2,7%  Si     D. 53% Fe và 4,7 % Si.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng là:
        A. 28 gam.                     B.  26 gam.                   C. 24 gam.                    D. 22 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sun phát của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau thời gian 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.
 a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hóa học chung của sự điện phân. 
b. Kim loại hóa trị II là:
        A.  Fe.                          B. Ni.                           C. Cu.                         D.  Zn.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Có 4 ion: Ca2+, Fe2+, Fe3+,  Al3+ , ion có số electron ở lớp ngoài cùng lớn nhất là:
        A. Fe3+.                                  B. Fe2+.                          C. Al3+ .                    D. Ca2+.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan.
        
A. 54,5 gam.                    B. 55,5 gam.                      C. 56,5 gam.                   D. 57,5 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II  trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại hóa trị II đó là:
        
A. Mg.                               B. Ca.                               C. Zn.                                D. Be.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 7

Câu 7. Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0,15 mol O2 . Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:
        
A. Fe.                             B. Al.                        C. Ca.                        D. Mg.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 8

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là:
        
A. 108 gam.                             B. 162 gam.                   C. 216 gam.                       D. 154 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 9

Câu 9. Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 với cường độ dòng điện 10 A trong một thời gian thu được 0,224 lít khí tại anot.(đktc). Biết điện cực đã dung là điện cực trơ và hiệu suấ điên phân là 100%. Khối lượng catot tăng:
        A. 1,28 gam.                         B. 0,32 gam.                      C. 0,64 gam.                       D. 3,2 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 10

Câu 10. Cho 2,06 gam hỗn hợp  gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít khí NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng muối nitrat sinh ra là: 
        
A. 9,5 gam.                     B. 7,44 gam.                  C. 7,02 gam.                   D. 4,54 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *