Bài 5. BÀI TẬP CƠ BẢN – KIM LOẠI KIỀM THỔ

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng kim loại kiềm thổ , cách xác định kim loại kiềm thổ, phản ứng hóa học của kim loạị kiềm thổ, thể tích của dung dịch,….

Bài tập 1

Câu 1. Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:
        
A. Bán kính nguyên tử giảm dần.               B. Năng lượng ion hóa giảm dần.
        
C. Tính khử giảm dần.                                D. Khả năng phản ứng với nước giảm dần.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ:
        
A. Có kết tủa trắng.                                  B. Có bọt khí thoát ra.
        C. Có kết tủa trắng và bọt khí.                   D. Không có hiện tượng gì.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc) Phần trăm theo khối lượng của hai muối CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp là :
        
A. 35,2% và 64,8%.                                   B. 70,4% và 29,6%.  
        C. 85,49% và 14,51%.                                D. 17,6% và 82,4%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Cho 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl thấy tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là:
        
A. Be.                       B. Mg.                    C. Ca.                        D. Ba.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy du thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A.
a. Khối lượng kết tủa thu được là:
        A. 5 gam.                   B. 2 gam.                      C. 2,5 gam.                       D. 1,5 gam.  
b.  Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa tối đa thu được là:
        A. 5 gam.                   B. 7,5 gam.                    C. 3 gam.                         D. 3,5 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Khi lấy 14,25 gam một muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95 gam. Tên kim loại đó là:
        A. Ca.                      B. Mg.                      C. Cu.                       D. Ba.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 7

Câu 7. Trong một cốc nước có chứa có chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3, 0,02 mol Cl. Nước trong cốc thuộc loại:
        
A. Nước cứng có tính cứng tạm thời.                       B. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu.
        C. Nước cứng có tính cứng toàn phần.                     D. Nước mềm.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *