Bài 3: AMINO AXIT hay
AXIT-AMIN : (NH2)zR(COOH)z’

Tóm tắt nội dung:

Định
nghĩa – Cấu tạo – Công thức tổng quát – Trạng thái thiên nhiên – Cách gọi tên –
Lý tính

– Hóa tính của amino axit.

– Giúp học sinh nắm được cấu tạo của hợp chất
tạp chức axit-amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *